آذر ۵, ۱۳۹۳
باتری خشک 12 ولت 4.5 آمپر

باتری خشک ۱۲ ولت ۴٫۵ آمپر

باتری خشک ۱۲ ولت ۴٫۵ آمپر ظرفیت در دما:۲۰HR(0.225A) 4.5A وزن تقریبی:±۵% ۱٫۸۴Kg مقاومت داخلی°۲۵C):35mΩ) تخلیه الکتریکی:۳% کاهش ظرفیت در ماه شارژ ولتاژ(°۲۵C):13.5-13.8 (18mV/°C-)
آذر ۵, ۱۳۹۳
باتری خشک 12 ولت 9 آمپر

باتری خشک ۱۲ ولت ۹ آمپر

باتری خشک ۱۲ ولت ۹ آمپر ظرفیت در دما:۲۰HR(0.5A) 9AH وزن تقریبی:±۵% ۲٫۶۰Kg مقاومت داخلی(°۲۵C):23mΩ تخلیه الکتریکی:۳% کاهش ظرفیت در ماه شارژ ولتاژ(°۲۵C):13.5-13.8 (18mV/°C-)
آذر ۵, ۱۳۹۳
باتری خشک 6 ولت 4.5 آمپر

باتری خشک ۶ ولت ۴٫۵ آمپر

باتری خشک ۶ ولت ۴٫۵ آمپر ظرفیت در دما:۲۰HR(0.225A) 4.5A وزن تقریبی:±۵% ۰٫۷۵Kg مقاومت داخلی(°۲۵C):22mΩ تخلیه الکتریکی:۳% کاهش ظرفیت در ماه شارژ ولتاژ(°۲۵C):6.8-6.9 (18mV/°C-)
آذر ۵, ۱۳۹۳
باتری خشک 6 ولت 7 آمپر

باتری خشک ۶ ولت ۷ آمپر

باتری خشک ۶ ولت ۷ آمپر ظرفیت در دما:۱۰HR(0.35A) 7A وزن تقریبی:±۵% ۱٫۰۶Kg مقاومت داخلی(°۲۵C):20mΩ تخلیه الکتریکی:۳% کاهش ظرفیت در ماه شارژ ولتاژ(°۲۵C):6.8-6.9 (9mV/°C-)
آذر ۵, ۱۳۹۳
باتری خشک 6 ولت 12 آمپر

باتری خشک ۶ ولت ۱۲ آمپر

باتری خشک ۶ ولت ۱۲ آمپر ظرفیت در دما:۱۰HR(0.60A) 12A وزن تقریبی:±۵% ۱٫۸۴Kg مقاومت داخلی(°۲۵C):12mΩ تخلیه الکتریکی:۳% کاهش ظرفیت در ماه شارژ ولتاژ(°۲۵C):6.8-6.9 (9mV/°C-)     […]